top of page
WeChat 圖片_20201017121637.gif
ie logo blk.png

 100% 純日本原料配方  

亞洲人專屬之日系髮色

     低氨配方 |微細粒子|高滲透力      

      不含異味|無刺激性|容易清洗      

     高提淺力|染護合一|色彩豐富

bottom of page